نوري: عملكرد استقالل در نقل و انتقاالت خوب بود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محمد نوري بازيكن قديمي استقالل عملكرد ايــن تيم در نقــل و انتقاالت را مثبــت ارزيابي ميكنــد و در اين ارتباط ميگويد: «اســتقالل دير به بازار آمد اما با توپي پر وارد بازار شــد و عملكرد اين تيم در اين چند روز گذشته بسيار خوب بوده اســت. جا دارد به نوبه خودم به مسووالن باشــگاه اســتقالل بابت اين اتفاق خسته نباشيد بگويم.»

نوري در ادامه ميگويــد: «افتخاري در اوليــن ســالي كه در نقــل و انتقاالت فوتبال بهعنوان مدير يك باشــگاه حضور داشــت از همه تجــارب مديريتياش در سالهاي گذشته استفاده كرد و بازيكنان خوبــي جذب كــرد. اوج هنــر مديريتي افتخاري جذب بازيكنــان نبود، بلكه نوع قراردادي بود كه با آنها بســت چون اغلب قراردادهايي كه بســته يا تمديد شد از دو ســال به باال بود و اين اتفاق را بايد در اين تيم به فال نيك گرفت.»

پيشكسوت استقالل در پاسخ به اين پرســش كه آيا با اين همــه بازيكن طراز اول كار منصوريان بــراي انتخاب تركيب اصلياش ســخت ميشود، ميگويد: «اين اتفاق خوبي است كه مربي دغدغه انتخاب بهترينها را از يك جمع خوب داشته باشد اما ما نبايد هفتههــاي ابتدايي ليگ را در نظر گرفتــه و آن را معيار قرار دهيم. كار تيمهايي مثل استقالل تازه از زماني شروع ميشود كه وارد چرخه ليگ قهرمانان آسيا شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.