ابهام درباره ماندن يا رفتن برزای

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريــان هنوز بــراي ادامه يا قطع همــكاري با هافبــك تهاجمي اســتقالل تصميمگيــري نكــرده اســت. تمرينــات استقالل درحالي در تهران پيگيري ميشود كه بهنام برزاي جزو آن دسته از بازيكناني است كه هنوز در تمرينات حضور ندارد. در اين چند روز شايعاتي درخصوص جدايي او از اســتقالل مطرح و حتي گفته شده است كــه عليرضا منصوريان روي او نظر ندارد. با اين حال از باشگاه استقالل خبر ميرسد كه منصوريان قرار اســت تا يكي دو روز آينده تصميمــش را در مورد ادامــه همكاري با برزاي بگيرد. برزاي خودش تمايل به ماندن دارد و اگر با چراغ ســبز منصوريان مواجه شــود در فصل آينده هم پيراهن اين تيم را بر تن خواهد كرد.

قرار اســت منصوريان با اعضاي كادر فني اســتقالل درخصوص بــرزاي صحبت كند و تصميم نهايــي را بگيرد. بايد منتظر مانــد و ديد كــه آيا برزاي فصــل بعد هم پيراهــن اســتقالل را بر تــن خواهد كرد يــا خير. البتــه برزاي در صفحه شــخصي خود فيلمي از تمرينهــاي اختصاصياش گذاشــته تا ميزان آمادگي خود را نشــان دهــد. بعضيها معتقدند برزاي در اين فيلم بيشتر تصميم داشته تا آمادگياش را به رخ منصوريان بكشد. اين بازيكن فصل گذشته هم دو نيمفصــل متفاوت را تجربه كرد. در نيمفصل اول بعضا در فهرست 18 نفره نبود اما در نيمفصــل دوم در تركيب اصلي قرار ميگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.