خرمگاه: از نفرات جذب شده راضي هستيم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مربــي اســتقالل از رونــد جذب بازيكن توسط اين باشگاه ابراز رضايت ميكند.

محمد خرمــگاه در خصوص نقل و انتقاالت اســتقالل ميگويد: «از نقل و انتقاالت راضي هســتيم. خدا را شكر تيم خوبي بسته شــده كه خيال ما را راحت كــرده تا به نســبت فصل قبل آســوده خاطرتر باشيم. از نفرات جذب شــده راضي هستيم و تمام تالش مان براي موفقيت استقالل است.»

مربي اســتقالل در ادامــه درباره پرونــده نقــل و انتقاالت اســتقالل و همچنين اردويي كــه در پيش دارند، صحبــت ميكند: «ما مرحله به مرحله پيــش ميرويــم. مرحلــه اول جذب بازيكن بوده كه خوشــبختانه شــرايط خوب اســت و نقــل و انتقــاالت مان ادامه خواهد داشــت تا با چند بازيكن ديگر هم صحبت داشته باشيم. پس از اينكه تيم به طور كامل بســته شد به ارمنســتان ميرويم تا اردو آمادهسازي خود را هم در اين كشور برگزار كنيم. مرحله بعدي كار ما در ارمنستان دنبال ميشــود و اميدواريم در اين كشور به آمادگي باال برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.