خسرو به جرگه مربيان میپيوندد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســانترهاي خسرو حيدري و تجربه او، هنوز هم براي استقالل مفيد هستند اما غلظــت ايــن تجربه رفتــه رفته از زميــن، به كنار زمين منتقل ميشــود. خســرو كه بهترين سالهاي فوتبالاش را بهعنوان پيســتون راست در استقالل قلعهنويي ســپري كرد و بــا اين مربي به ســپاهان نيز ملحق شــد، حاال فصل تــازهاي را در تركيب آبيها كليد خواهد زد. با آسيبديدگيهاي خسرو حيدري و تحــرك او در زميــن مســابقه، او در فاصلــهاي نزديك با پايــان دوران بازي قرار گرفته و دير يا زود، از مستطيل سبز جدا خواهد شد. او ديگر سرعت و انرژي ســابقاش را براي نفوذ كردن ندارد و در زمين، بيشــتر از هر چيزي به تجربهاش تكيه ميكند. بعد از تمديد قرارداد با وريا غفوري، اگر يك دفاع راســت ديگر نيز به تيم منصوريان اضافه شــود، احتمال خداحافظي زودهنگام خســرو نيز وجود خواهد داشت. او يك گزينه ايدهآل براي مربيگري در استقالل است. ستارهاي كه به واســطه رابطه خوبش با همتيميها و اعتماد متقابل با ســرمربي تيم، ميتواند بهترين واســطه ممكن بين ستارههاي استقالل و عليرضا منصوريان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.