استقالل همچنان به دنبال جذب رضاييان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روند نقل و انتقاالت باشــگاه اســتقالل همچنان باز است و اين تيم به دنبال جذب يكي دو بازيكن ديگر از جمله رامين رضاييان است. استقالليها دير به بازار نقل و انتقاالت ورود كردند اما وقتي آمدند نبض اين آشفته بازار را با خريدهاي شبانه و حتي نيمه شبانه شان در دست گرفتند.

تمديدهــا و خريدهاي اســتقالل يكي بعد از ديگري رو شــد تا حاال هواداران اين تيم بابت اين اتفاق نفسي به راحتي بكشند.

رمز گشايي از صحبتهاي مطرح شده از سوي برخي از مديران باشگاه اســتقالل نشان ميدهد كه هنوز پرونده اين تيم در نقل و انتقاالت به پايان نرسيده و همچنان ميتوان انتظار داشت كه اين تيم در روزهاي آينده خريد جديدي را رو كند.

اخبار واصله از اين باشــگاه حكايت از اين دارد كه با وجود تالش رامين رضاييان براي حضور در فوتبال اروپا، آبيها هنوز از جذب اين بازيكن نااميد نبوده و در تالش هســتند تا پر سر و صداترين خريد يك دهه اخير خود را انجام دهند.

مدافع مليپوش تيم پرسپوليس كه از ابتداي فصل گذشته مورد غضب برانكو ايوانكوويچ قرار داشــت، در اردوي اين تيم در امارات به دليل درگيري با يكي ديگر از بازيكنان از ســوي سرمربي سرخپوشان از اين تيم اخراج شد و در تالش است تا بتواند در يك تيم اروپايي توپ بزند.

البتــه رضاييان تاكنــون موفق به عقد قــرارداد با هيچ تيمي نشــده اســت. اگر واهمه رامين رضاييان از واكنش هواداران پرســپوليس نسبت به انتقال او به اســتقالل نبود شــايد اين انتقال تاكنون جنبــه عملي به خود گرفته بود.

ضمــن اينكه يكي از اصليترين مخالفان اين انتقال نيز پدر اين بازيكن ملي اســت كه او نيز تا به حال موافقت خود را با اين جابهجايي بزرگ اعالم نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.