تمرين دروازهبانها با توپ تنيس

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دروازهبانهاي استقالل روز گذشته زير نظر مربــي دروازهبانهاي تيم خود تمرينات ويژهاي را پشت سرگذاشتند.

در روزهايي كه حميد بابازاده براي تعطيالت به آمريكا ســفر كرده اســت، مهدي رحمتي و سيدحســين حسيني زير نظــر اشــكان نامــداري تمرينات ويژهاي را پشت ســر ميگذارند. در اين تمرين اشــكان نامداري توپهاي تنيس را به ســمت دروازههاي استقالل پرتاب ميكرد كــه آنهــا بايد ايــن توپهاي پشــت ســرهم را مهار ميكردند. در هر بار نامداري 3 توپ پشــت سر هم را به سمت دروازه شليك ميكرد و بعد از آن مهدي رحمتي و سيدحســين حسيني اســتراحت ميكردند. اين تمرين براي اين طراحي شــده بود كه دروازهبانهاي استقالل سرعت عملشان باال برود كه در اين تمرين هم رحمتي و هم حســيني نمايش خوبي داشتند.

دروازهبانهــاي اســتقالل جدا از ســاير بازيكنان تمرين كردند و تنها در بخش پاياني كــه به فوتبال درون تيمي اختصاص داشــت بــه ســاير بازيكنان اضافه شــدند. اين روزها شــايعاتي در زمينــه نيمكت نشــيني مهدي رحمتي از همــان روزهاي ابتداي فصل به گوش ميرسد. دريافت شش گل از تيم العين در بازيهاي آســيايي باعث بروز چنين شايعاتي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.