علي جباري: با خريدهاي گران موافق نيستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي جباري پيشكســوت اســتقالل در خصــوص خريدهــاي گرانقيمت اين تيم اينطور اظهارنظر ميكند: «اســتقالل بازيكنانــي چــون رابســون جانواريــو و كاوه رضايي را از دســت داده اســت. اگر مهرههاي جذب شده بتوانند داخل زمين جواب دهند، ميتوان به قهرماني اين تيم اميدوار بود. مــن موافق خريدهاي كالن باشــگاه نيستم اما اصل قضيه اين بود كه ابتدا هيات مديره باشــگاه تشكيل ميشد و سپس اقدام به خريد بازيكن ميكردند. فردا روزي هيات مديره مخالف قراردادها باشد، چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ وزير ورزش و جوانان بايد هيات مديره استقالل را انتخاب ميكرد، نه اينكه خريدها انجام شــوند و ســپس وضعيت هيات مديره را مشخص كنند.» پيشكسوت تيم استقالل در ادامــه ميگويد: «آقــاي وزير ورزش بايد بگويد كه چرا هيات مديره اســتقالل تعييــن نميشــود؟ همه جــا اول هيات مديره انتخاب ميشود، سپس مديرعامل و پس از آن كارهــا را انجام ميدهند اما اينجا برعكــس اســت و كار از پايين به باال انجام ميشــود. فردا روزي بازيكنان جذب شده، نتوانند بازدهي داشته باشند، هواداران از هيــات مديره انتقاد ميكنند. وزيــر ورزش بايــد زودتر هيــات مديره را انتخــاب ميكــرد.» جبــاري در طول چند وقــت اخير مصاحبههــاي متفاوتي انجام داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.