اصغرخاني:نفراتخوبیجايگزينکاوهشدند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خيليهــا معتقدند ايوب اصغرخاني يكي از بهترين مربيان تيمهاي پايه اســتقالل بود كه توانســت بازيكنان زيــادي را تحويل تيم بزرگســال اســتقالل بدهد. حــاال اين مربي خوشنام استقالل در خصوص نقل و انتقاالت اين تيم صحبــت ميكند:«به نوبه خودم بايد به مديران باشــگاه استقالل بابت تالش شبانه روزي در نقل و انتقاالت خسته نباشيد بگويم. رونــد نقل و انتقــاالت در اين تيــم خوب و راضي كننده اســت. من خودم سالهاست در تيمهاي پايــه فعاليت ميكنم و عالقه خاصي به بازيكنان در ردههاي ســني زير بزرگسال دارم. لــذا وقتي ميبينم اين باشــگاه در كنار ســتارههايي مثل بيت ســعيد، شــهباززاده، منتظــري و شــجاعيان رويكــرد خاصي هم به بازيكنان جوان مثل خــادم پور، نورافكن، قائدي، هاشمي و ديگران دارد بسيار خوشحال ميشوم. با شناختي كه از اين بازيكنان جوان دارم به جــرات ميگويم جوانان خيلي خوبي در تيم اســتقالل حضور دارند كه در آيندهاي نه چندان دور اغلب آنها ستارههاي گرانبهاي فوتبال ايران ميشــوند.» هافبك سابق آبيها در ادامه ميگويد: «اين تيم عمال يك خروجي مهم داشــته كه آن هم كاوه رضايي است اما ميبينيم در قبال اين يك خروجي مهم، چند ورودي مهم هم داشــته اســت و اين موضوع نشان ميدهد كه وزنه نقل و انتقاالت به سود استقالل سنگيني ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.