بالتكليفي 3 بازيكن استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل تاكنون ۵1 بازيكن باالي 23 سال را جذب كرده و تنها سه جاي خالي در ليســت بازيكنــان باالي 23 ســال خود دارد. اســتقالليها با سيد مهدي رحمتي، سيد حسين حسيني، لئونــاردو پادوانــي، پژمــان منتظري، خســرو حيدري، وريا غفــوري، روزبه چشمي، فرشيد باقري، اميد ابراهيمي، داريوش شــجاعيان، سجاد شهباززاده، جابر انصاري، فرشــيد باقري، حســن بيتســعيد و علي قرباني يــا قرارداد داشتهاند يا قراردادي را منعقد كردهاند و ايــن درحالي اســت كــه تكليف 3 بازيكن اين تيم هنوز مشخص نيست.

رابســون جانواريو، بهنام برزاي و هراير مگويان چهار بازيكني هســتند كه مشخص نيست فصل آينده هم در استقالل باشند يا نه. اگر استقالل هيچ بازيكن ديگري جذب نكند، يك نفر از بازيكنان ذكرشده در سال آينده همراه آبيها نخواهد بــود ولي به ازاي جذب هر نفر، يك نفر از بازيكنان ياد شــده شــانس حضور در استقالل را از دست خواهد داد.

رابســون جانواريو بــه دليل گران بــودن پول رضايتنامهاش و از ســويي جذب منتظري، شــانس پاييني براي حضور در استقالل دارد.

از آن طــرف بهنام برزاي به دليل ترافيك در پســتي كه بــازي ميكند شانس كمي براي باقي ماندن در جمع آبيها دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.