فرصت جوانگرایي نمیسوزد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پرسش مهمي كه در استقالل فصل هفدهم با آن مواجهيم اين اســت؛ آيا همچون فصل قبل منصوريان ميتواند روي سرمايهگذاري براي آينده تمركز كند؟ آيا فرصتي براي جوانگرايي باقي ميماند؟

منصوريــان عالوه بــر حفظ بازيكنانــي همچون اســماعيلي، كريــم، نورافكن و حقدوســت، بازيكناني همچون قائدي و خادمپور را هم به خدمت گرفته است. اين جوانها بيشك توقع دارند به مانند فصل قبل كه استقالل به جوانها ميدان داد ديده شوند.

يعني آنها با اين اميد و آرزو به اســتقالل آمدهاند كه شكوفا شوند، ديده شوند و مورد توجه رسانهها قرار بگيرند امــا تعداد بازيكنان شــاخص در اين فصل باال اســت و شايد فرصتهاي آنچناني براي ميدان دادن به اين بازيكنان تازه وارد باقي نماند.

البته اگر شانس يار اين جوانها باشد و قديميترها به اصطــالح جواب ندهند آنگاه عرصه براي حضور آنها در ميدان بازي بازتر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.