مگويان ميماند؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مگويان از استقالل جدا ميشود و يا يك فصل ديگر در اين تيم ميماند؟ پاســخ اين ســوال را اختر مدير برنامه مگويان اينطــور ميدهد:«هيچ بازيكن خارجي نميآيد قرارداد سنگين خود را يكطرفه فسخ كند اما من چون طرف استقالل هســتم، بايد بگويم بهعنوان مديربرنامــه داخلي مگويــان، حاضر هستيم قرارداد يكطرفه فسخ شود اما همانطور كه گفتم بايد طلبش پرداخت شود.»

اختر در واكنش به اين سوال كه اگر باشگاه اســتقالل تكليف مگويان را مشــخص نكرده است، چطور قصد شركت در تمرينات را دارد، ميگويد: «مگر باشــگاه اســتقالل اعالم كرده كــه ايــن بازيكن درفهرســت خروج اســت؟ بازيكــن تحت قــرارداد بايد در تمرينــات تيمــش شــركت كند، وگرنه باشــگاه ميتوانــد او را جريمه كنــد. تكليــف مگويــان از نظــر ما مشــخص است و اگر اســتقالليها او را نخواهند، بايد باشــگاه وضعيتش را مشخص كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.