5 درصد در موفقيت پديده سهم دارم

تيمي كه در آخرين روز فصل گذشــته بقايش در ليگ برتر قطعي شــد براي فصل هفدهم نميخواهد شاهد داستان تكراري باشد. اكبر ميثاقيان كه با حفظ ســياه جامگان توانست جايگاه محكم تري را نســبت به قبل ميان هواداران مشهدي به دست آورد حاال تصميم دارد بيش از گذشــته به ج

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

برخــاف اكثــر تيمهاي ليگ برتري تيم ســياه جامگان در فصل نقل و انتقاالت نگاه ويژه و بيشتري به جذب بازيكنان ليگ يكي داشت. البته شــما چند خريد ليگ برتري هم داشته ايد.

مــن در اولين قدم حــدود 90 درصد از بازيكناني كه در هشــت بازي پايانــي فصل قبل (همــان زماني كه به سياه جامگان آمدم) در بيشتر بازيها به ميــدان رفتند را حفظ كردم. اين بچهها خيلي زحمــت كشــيدند و فوقالعاده بودنــد. من در همه اين ســالهايي كه مربيگــري كــردم بازيكنانــي را با اين انگيــزه و پرتــالش نديــدم. البته خدا هــم خيلي كمك مان كرد تا شــرمنده هواداران مشــهدي نشــويم و بتوانيم خاطرات خوب گذشــته را براي شــان زنده كنيــم. همانطور كه ميدانيد ما بر اساس بضاعت مان بازيكن گرفتيم و در حال حاضر هم منتظر پاسخ محمدرضا خانزاده هستيم.

دربــاره بازيكنــان ليگ يكي صحبت نكرديد؟

من چون سالها در ليگ يك كار كردم شناخت خوبي از بازيكنان اين رده دارم. آنها انگيزه زيــادي براي بازي در ليگ برتر دارند و به لحاظ مالي هم كم هزينهتر هستند. من خيلي اميدوارم كه ايــن بازيكنان ليگ يكي در كنار ســاير بازيكنان تواناييهاي شان را نشان دهند.

به هزينهها اشــاره داشتيد و خوب ميدانيد كه ســياه جامگان فصل گذشــته مشــكات مالي بسياری داشت.

ما به اندازه پولي كه داريم بازيكن خريديــم و به هيچ وجه ســراغ بازيكن گرانقيمت نرفتيــم. همانطور كه گفتيد باشگاه طي يكي دو سال اخير مشكالت مالي زيادي داشــت و ما نخواستيم كه با هزينههاي زياد مشــكالتش را بيشتر كنيم. حــدود 50-60 درصد بازيكنان بومي هســتند. ســعي ما اين است كه تلفيقــي از بازيكنان جوان و با تجربه را در اختيار داشته باشيم.

البته فعاليت در اين بازار نقل و انتقاالت خيلي هم عادالنه نيست و تيمهاي پولدار بازيكنان مطرحي را

با قيمتهاي باال جذب ميكنند.

همه جاي دنيا همينطور اســت. همانطور كه هزينههاي منچستريونايتد خيلي خيلي بيشتر از ساندرلند است در ايران هم تيمهــاي پرطرفدار، مدعي و پولدار خيلي بيشتر از ما هزينه ميكنند اما توقع و انتظار از همه يكي است. يعني تيمي كه كمتر هزينه كرده بايد به اندازه تيم متمول نتيجه بگيرد و برنده شود.

پروســه جذب بازيكنان سياه جامگان چه زماني به پايان ميرسد؟

همانطور كه گفتم منتظر خانزاده هستيم. بقيه بازيكنان مد نظر را گرفتيم اما در مــورد بازيكنان جوان قضيه فرق ميكنــد و حتمــا 10-15 بازيكن رده جوانان را ميگيريم.

شــايد باور نكنيد ما اينقدر بازيكن مستعد در سراسر كشور داريم كه خيلي از آنها ناديــده گرفته ميشــوند. البته همكارانم در شهرستانها هميشه لطف دارند و بازيكنان خوب را به من معرفي ميكنند.

مــن اســم نمــيآورم در ميــان بازيكنان جواني كه امسال جذب كرديم بچههايي هســتند كه با سختي زياد به اينجا رســيدند و با اينكه خيلي دلتنگ خانوادههاي شان هســتند اما آرزوهاي قشــنگي براي آنهــا دارند. بــاور كنيد لذت فوتبال براي من با 65 ســال سن همين اســت نه بحث مالــي اش. خود شــما خبرنگاران اگر عشــق و عالقهاي به كارتان نداشتيد سراغ كاري با درآمد بيشتر ميرفتيد.

با توجه به فعاليتهايي كه تيمها در فصل نقل و انتقاالت داشتند بايد منتظر ليگي جذاب باشيم.

فصل گذشــته ليگ بسيار خوبي داشــتيم كه با بازي ما و پرسپوليس در روز آخر به اوج حساســيتش رسيد. من هم تصورم اين است كه ليگ هفدهم به لحاظ كيفي بهتر از قبل باشد.

تكليــف برگزاري بــازي در ورزشگاه امام رضا(ع) چه شد؟

من اين ورزشگاه را ديدم، امكانات بســيار خوبي دارد. مســووالن باشگاه پيگير اين مساله هستند و اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد.

ســياه جامگان و پديده خيال هواداران مشهدي را راحت كردند و حتما اســتقبال خوبــي هم از بازيهايتان خواهد شد.

پديــده و ســياه جامــگان يكي هســتند. ســرمربي پديده از دوستانم اســت. من هم ســهم پنج درصدي در موفقيتهاي ايــن تيم دارم. همه تالش ما و آنها اين اســت كه پاي تماشاگران را بــه ورزشــگاهها بكشــانيم تا خداي نخواسته سراغ كارهايي نروند كه به آنها لطمــه بزند. در همان بــازي آخر كه ما پرسپوليس را شكســت داديم و تيم در ليــگ ماند تا يك مــاه همه جا صحبت آن مطرح بود.

چه هدفي را براي فصل جديد در نظر گرفته ايد؟

قصــد داريــم بــي ســروصدا و بــدون هياهــو كارمان را پيــش ببريم تا چالشهاي ســال گذشــته را نداشته باشيم و گرفتاريهاي مالي نباشد و اگر هم بود، كمتر باشــد. بــه همين خاطر، قصــد داريم تيم يكدســت و همدلي را راهي مســابقات كنيم تا بهتر از دو سال گذشته نتيجه بگيريم.

ما به اندازه پولي كه داريم بازيكن خريديم و به هيچ وجه سراغ بازيكن گرانقيمت نرفتيم. همانطور كه گفتيد باشگاه طي يكي دو سال اخير مشكات مالي زيادي داشت و ما نخواستيم كه با هزينههاي زياد مشكاتش را بيشتر كنيم. حدود 50-60 درصد بازيكنان بومي هستند. سعي ما اين است كه تلفيقي از بازيكنان جوان و با تجربه را در اختيار داشته باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.