جايزه تيم ملي فوتسال كجاست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بيش از يكســال است كه تيم ملي فوتسال ايران قهرمان آسيا و سوم جهان شــده است، اما هنوز تيم ملي جوايز خود بابت قهرماني آسيا و سومي جهان خود را دريافت نكرده اســت. اين در حالي است كه قرار اســت تا در 2 ماه آينده مسابقات داخل ســالن آسيا و چند ماه بعدتر يعني در بهمن ماه ســال جاري هم مســابقات قهرماني آسيا برگزار شود.

پــول و هدايا و پاداش بــه كنار، از طرفي هم اردوهــاي خارجي اين تيم به دليل حمايــت نكردن مالي فدراســيون فوتبال هم كنســل شــده و همچنين با توجه به اينكه در حال نزديك شــدن به ليگ برتر فوتســال هســتيم اكثر تيمها از عــدم آمادگي و حضــور در ليگ برتر صحبــت ميكنند و تكليــف اكثر تيمها جهــت حضــور در ليگ برتر مشــخص نيست. تيم ملي فوتســال ايران در حال حاضر يكــي از قدرتمندتريــن تيمهاي آســيايي اســت. اين تيم از سال 1999 كه نخســتين حضور و قهرمانياش را در آســيا تجربه كرده تا به امروز توانسته 11 عنــوان قهرماني در كارنامه خود داشــته باشــد. عالوه براين تعــداد قهرمانيها در آسيا، يك عنوان چهارمي جهان در سال 1992 و يــك عنوان ســومي جهان در ســال 2016 را نيز كســب كرده و اولين رشته ورزشــي توپي و مدالآور در ايران محسوب ميشــود كه توانسته است مقام جهاني داشته باشد. ايران قطب فوتسال آســيا بوده و هســت اما يك نگاه گذري بــه ما ميگويد كه هميــن تيم قدرتمند از ســال 2010 تا 2016 نتوانسته عنوان قهرمانــي در آســيا را به دســت آورد و بر اســاس آخرين ردهبنــدي جهاني در سپتامبر6102، ايران در رنكينگ جهاني فوتسال پس از برزيل، اسپانيا و روسيه در رده چهارم و در رنكينگ آسيايي در صدر قرار دارد. ناظم الشريعه توانست تيم ملي را قهرمان آســيا كنــد و همچنين براي اولين بار توانســتيم در رشتههاي جمعي توپي سوم دنيا شــويم اما متاسفانه بيش از يك سال است هنوز فدراسيون فوتبال نتوانسته به قولي كه داده عمل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.