اراكيها بوميگرايي ميكنند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صمد محمدي عضو هيات مديره باشــگاه آلومينيوم اراك درباره تعيين تكليف انتخاب ســرمربي تيمش ميگويد: «اين فصل هدفمان تشكيل تيمي خواهــد بود كــه از آبروي فوتبــال اراك دفاع كند، بــه زودي مديرعامل و سرمربي انتخاب خواهند شد و اگر مشكلي رخ ندهد اين هفته شــروع جدي خواهيم داشت تا تيمي باشخصيت روانه مسابقات كنيم. با توجه به عالقــه اهالي فوتبال اراك و پيشــنهاد ارائه شده دو گزينه بومي به گزينههاي سرمربيگري (علي لطيفي، هومن افاضلي، محمد مايليكهن، علي حنطه و عليرضا مرزبان) اضافه خواهد شد. او گزينههايــش را هم معرفي ميكند: «عليرضا عليــدادي و اميد زرين دو مربي باســابقه اراك پس از معرفي مديرعامل به باشــگاه فراخوانده خواهند شــد تا برنامه خــود را ارائه دهند تا از بين گزينههاي موجود بهترين انتخاب را داشــته باشيم كه بتواند با شرايط تيم بهترين نتيجه را كسب نمايد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.