اولتيماتوم سپاهان و استقالل به مليپوش ازبك

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اســتقالل و سپاهان مــدت هاســت بر ســر تصاحب سرور جباروف با هم جنــگ پنهاني را آغاز كرده و در اين جنگ كوتاه هم نميآيند. هر دو طرف با ايــن ادعا كــه مدارك و مســتندات محكمــه پسندي براي عقد قرارداد بــا كاپيتــان دوم ازبكها دارنــد همچنــان در حال جنگ براي برنده شــدن در اين راه هستند اما طوالني شدن اين پروسه تمام برنامههاي آنها در بازار را تحت پوشش قرار داده است. در مقطعی حتی كار به شــكايت هم كشــيده اما همچنان ايــن موضوع حل نشــده و موضــوع جباروف و تيمآيندهاش يكــی از مبهمترين اتفاقات نقل و انتقاالت است.

باتوجــه به اينكــه جباروف يك ســهميه از فهرســت بزرگســاالن را به خــود اختصاص خواهد داد هم اســتقالل هم ســپاهان براي پر كردن اين جــاي خالي با ترديدهايي روبهرو هستند و نميدانند اين سهميه را براي مليپــوش ازبك نگه دارند يــا با بازيكن ديگري آن را پــر كنند تا در طول فصــل به مشــكل نخورند از هميــن رو هر دو طرف در روزهــاي گذشــته بــا رايزنيهــاي صورت گرفته بــا مديربرنامه و همچنين خود جباروف به او آخرين اولتيماتوم در خصوص تصميم گيري نهايي را ارائه دادند و مدعي شدند بيشــتر از اين نميتوانند منتظر او باشند. البته گفته ميشــود شانس ســپاهان براي جذب اين مليپوش ازبكســتاني بيشــتر از استقالل است چــون خود جباروف هم تمايل به زندگي و بازي در اصفهــان دارد از همين رو بايد منتظر ماند و ديد تا پايان هفته جاري در نهايت چه اتفاقي در اين پرونده جنجالي تابســتان داغ فوتبال ايران رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.