فخرالديني: مسووالن نفت تهران چرا تيمداري میكنند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد فخرالديني، بعد از فصل سختي كه در نفت تهران در كمــال بيپولي پشت سر گذاشــت، حاال با گســترش فوالد قرارداد بســته و از اينكه بار ديگر در تبريز بــا لوكا همكاري ميكند، خوشحال است.

حضور او در گسترش فوالد بدون شــك فرصت تــازهای خواهد بــود برای بازگشت اين مدافع به روزهای خوب فوتبالی اش. او به سابقه حضورش در تبريز اشاره ميكند و در ايــن رابطه ميگويد: « من قبال در تبريز بودهام و با لوكا بوناچيچ كار كردهام. او مربي خوبي است و در پيشرفت من تاثير زيادي داشته است.»

او اينكــه بار ديگر فرصــت حضور در تبريز را پيــدا كرده را اتفاق خوبی می داند و در همين رابطــه تأكيد ميكند: 3« ســال در شــهر تبريز بــودهام و خاطــرات خوبي دارم. خوشــحالم كه دوباره فرصت حضور در تبريز را پيدا كردهام.»

فخرالدينــي كه پيش از ايــن حرفهايــش را دربــاره نفــت زده، ديگر تمايلي بــه صحبت درباره شــرايط اين تيــم ندارد و ترجيــح ميدهد روي تيم جديدش تمركــز كند. با اين حــال او با اشــاره به بي سرو سامانيهاي نفت، ميگويد: «تمام حرفها را درباره نفت زدهام. نميدانم چه اصراري اســت كه مســووالن باشگاه نفت تهــران تيمداري كنند. وقتي بلد نيســتيد چرا اصرار داريد كه حتما تيم داشــته باشــيد. اين مساله جاي سوال دارد.»

مدافع گســترش فوالد حرف و حديثهايي كه درباره پيشــنهاد اســتقالليها بــه او مطرح ميشــود را رد كرده و درباره پيشــنهاد استقالل ميگويد: «استقالل اصال پيشنهادي به من نداده بود و من از طرف مســووالن اين باشــگاه هيچ تماس يا پيامي دريافت نكردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.