مهاجري: بازيكنان ما حيرت زده بودند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنان تيم پديده مشهد يك جلسه تمرين را در ورزشگاه مدرن امام رضا(ع) برگزار كردند كه براي آنها بســيار مهيج و جالب بود. رضا مهاجري ســرمربي تيم پديده هم اين موضوع را تاييد ميكند.

او در اين بــاره ميگويد: «اين تمرين باعث افزايــش انرژي ما در راه آمادهســازي تيم شــد، چرا كه در زميني تمريــن كرديم كه تمام اســتانداردهاي جهانــي را دارد و از كيفيــت بااليي برخوردار اســت. به نظر مــن، بازي كــردن در اين ورزشــگاه به رشــد فوتبال مشهد كمك خواهد كرد. ورزشــگاهي كه استانداردهاي روز دنيا را دارد و اگر از آن استفاده نكنيم، سرمايهمان از بين ميرود.»

اين ورزشــگاه آنقــدر مجهز و منطبق بر اســتانداردهاي روز دنيا است كه شاگردان مهاجري از ديدن امكانــات آن متعجب شــده بودند، مهاجری در اينباره میگويد: «اين ورزشــگاه گنجايش 1200 خودرو را در پاركينگ خــود دارد. اين در شرايطي است كه بيشتر استاديومها با معضل پاركينگ روبهرو هســتند. ورزشــگاه امام رضا (ع) زيباســت و امكانــات و چمــن خوبــي دارد. بازيكنان تيم ما وقتي وارد ورزشگاه شــدند، حيــرت زده بودنــد. من اميــدوارم بازيهايمــان را در اين ورزشگاه برگزار كنيم.»

تيم پديده بــا توجه به بضاعت مالياش بازيكناني را جذب كرده اما هنوز ليست خريد آنها كامل نشده اســت. به نظر ميرسد كادر فني تا االن نســبت به روند فعاليت باشگاه در فصــل نقل و انتقــاالت رضايت دارد: «تالش ما اين بود تا در مرحله اول اســتخوانبندي تيــم را حفظ كنيــم و در كنار آنهــا نقاط ضعف خــود را با جذب بازيكناني همچون حاتمــي، قاســمينژاد، خلعتبري و بازيكنان ديگر جواني كه از تيمهاي ديگر جذب كرديم، قوت ببخشــيم. هنوز چنــد جاي خالي ديگر نيز در تيم وجود دارد كه در حال مذاكره با بازيكنان مدنظر هستيم، در روزهاي آينــده خبرهاي خوب ديگري براي اهالي فوتبال خراسان و هواداران پر شور پديده خواهيم داشت.»

مسووالن باشــگاه يك اردوي خارجــي و چند بــازي تداركاتي را براي تيم شــان در نظــر گرفتهاند: «در چنــد روز آينده اردوي خود را در تركيه برپا و چند بازي تداركاتي را بــا تيمهــاي حاضــر در كمپ آمادهسازي برگزار ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.