دبيري: به سليماني اعتراض داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشــين دبيــري مالك باشــگاه دبيــري تبريز دربــاره اظهارات كاظم سليماني دبير كميته فوتسال مبني بر عدم دريافت نامه براي كنارهگيري تيم دبيري از ليگ برتر فوتســال ميگويد: «صحبتهايــي كــه از طــرف كميته فوتسال صورت ميگيرد، صحت ندارد.

ما چندبار اعــالم كردهايم كه در ليگ برتر شركت نميكنيم.

يكبار ديگر هــم ميگويم كه در ليگ برتر فوتســال حاضــر نخواهيم شد. ما احساســي تصميم نگرفتهايم. اين تصميم براي دو ماه پيش اســت. ما به افــرادي مثل ســليماني كه در كميته فوتسال كار ميكنند، اعتراض داريم. خوشــبختانه ســايرين هم به اين نتيجه رســيدهاند كه حرفهاي ما غيرمنطقي نيســت. جاي تاسف دارد، آنقدر حضــور در ليگ برتــر را ذليل و خوار كردهاند كه حتي كســاني كه ميخواهنــد امتياز تيــم ليگ برتري خريداري كنند، يك ســوم قيمت يك بازيكن هم پول نميدهند! اين خطري اســت كه فوتســال را تهديد ميكند. متاسفانه كميته فوتسال با كساني كه دلسوز هســتند و از روي خيرخواهي انتقاد ميكننــد، برخورد حذفي دارد. اگر ميخواســتيم تيمداري كنيم، سه ماه پيــش اين تصميم را ميگرفتيم.» او دربــاره احتمال واگذاري امتياز تيم دبيري به شــركت ســن ايچ اينطور ميگويد: «زياد در جريان اين موضوع نيســتم و پسرم پيگير كار است. هنوز توافقي صــورت نگرفته اســت. آنچه قطعي اســت، عدم شركت ما در ليگ برتر و ســقوطمان به ليگ دسته اول است.»

به نظر ميرســد تيم دبيري تنها تيمي اســت كه در فصل آينده ليگ برتر فوتســال شــركت نخواهد كرد و در صورتي كه امتيــاز اين تيم به تيم ديگــري واگذار نشــود، ليــگ برتر با 13 تيــم آغاز خواهد شــد. مگر اينكه در ثانيههاي پاياني مهلت اعالم شــده نظرشان تغيير كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.