تيمداري هيات فوتبال استان قم در فوتسال؛ عجيب نيست؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حاليكــه چند روزي تا شــروع فصل جديد ليگ برتر باقي مانده وضعيت دو نماينده قــم در ليگ برتر در روزهاي پاياني تا حدودي مشخص شد.

بر اين اســاس قرار اســت تمرينات تيم آتليه قم زير نظــر وحيد غياثي آغاز شود.

همچنين در اين جلســه مقرر شد تيم ياســين پيشرو قم با نام موقت هيات فوتبال قم در مسابقات شركت كند و در صورت مشــخص شــدن حامي مالي نام ايــن تيم تغيير خواهد كرد. كريم بهرامي رييس هيات فوتبال استان قم در اين باره ميگويد: «خريداري بــراي خريد امتياز باشگاه پيدا نشده اســت و هيات فوتبال استان قم فعال از اين تيم حمايت ميكند. با اين شرايط ياسينپيشرو به طور موقت بــا نام «هيات فوتبال قــم» در ليگ برتر شــركت ميكند. به همين دليل خودمان هزينه شــركت در ليگ برتر فوتســال را پرداخــت خواهيم كرد.» حــاال خودتان قضــاوت كنيد كه وقتي مجــري فوتبال خودش در فوتســال تيم دارد، آيا شــك و شــبههاي در نتايج اين تيــم به وجود نخواهد آمــد؟ تيمداري هيات فوتبال قم در فوتسال از آن اتفاقات حيرتآور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.