شروع ليگ بانوان از ۷۲ مرداد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســازمان ليگ برتر فوتسال در نظر دارد تا ســيزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتســال بانوان باشــگاههاي كشور فصل 96 را با حضور تيمهاي ملي حفاري ايران، پااليش نفت آبادان، دانشــگاه آزاد اســالمي تهران، دختران كويــر كرمان، بازرگاني امير نوشــهر، شهرداري رشت، ميرشــت ســپيدرود، شــهرداري البرز زنجان، كارا شــيراز، ســپاهان اصفهان، سايپا تهران، پيروزي كامياران، استقالل ســاري و مس رفسنجان در يك گروه به صورت رفت و برگشت برگزار كند.

ســيزدهمين دوره مســابقات ليگ برتر فوتســال بانوان از 27 مردادماه آغاز ميشــود و تيمها تا تاريــخ 10 تير ماه مهلت دارند تا آمادگي كتبي خود را براي حضور در پيكارهاي ليگ برتر فوتســال بانوان اعالم كنند.

مهلت نقــل و انتقــاالت ليگ برتر فوتســال بانوان نيز تا تاريخ ۴1 مردادماه اعالم شــد. دوازدهميــن دوره ليگ برتر فوتســال بانوان با قهرمانــي ملي حفاري و نايب قهرماني دانشــگاه آزاد اســالمي به پايان رســيد. بدون شك فصل جديد نسبت به ليگ قبلي از سطح كيفي بااليي برخوردار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.