كاپيتان تيم اميد افغانستان در راه سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســپاهان كه از حــدود 10 روز پيــش تمرينات آمادهســازي خود را آغاز كرده ديروز(شــنبه) اولين ديدار تداركاتــياش را برگزار كــرد. اولين حريف تداركاتي سپاهان تيم اميد اين باشگاه بود كه رويارويي با آن همواره در چنين ايامي در دســتور كار قرار دارد. ايــن ديدار كــه در طول فصل و به ويژه در وقفههــاي متعدد ليگ به دفعات تكرار ميشود فرصتي ويژه براي بازيكنان تيم اميد سپاهان است تا پيش چشــم سرمربي تيم اصلي به ميدان بروند و به شرط درخشش نظر مســاعد او را جلب كننــد. جداي از اهميتي كه اين ديدار براي اميدهاي باشــگاه داشــت اين مرتبه براي يك بازيكن ديگر هم حكم مرگ و زندگي پيدا كــرده بود و او كســي نبود جز كاپيتان تيم ملي اميد افغانستان.

ســيدمحمد هاشــمي مدتــي اســت كــه در تمرينــات ســپاهان شــركت ميكند و زالتكــو كرانچار تصميمگيــري نهايي دربــاره جذب او را منــوط به عملكــردش در اين مســابقه كرده بود. قرار است كرانچار با ارزيابي عملكــرد او در اين ديدار، تصميم نهايي را درباره جذب هاشمي بگيرد. اگر هاشمي از سرمربي كروات ســپاهان نمره قبولي بگيــرد نه تنها ميتواند رســما به عضويت باشــگاه اصفهانــي درآيد كه اتفاقي تاريخي را براي فوتبال كشورش رقم خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.