باز شدن درهاي زيباترين ورزشگاه ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طلسم اســتفاده از ورزشگاه جديد امام رضــا(ع) با برگــزاري تمرين تيم پديده در اين ورزشــگاه شكســته شد و شــاگردان رضا مهاجــري روز جمعه يك جلسه تمريني در چمن اصلي اين ورزشــگاه بعد از برگزاري مراسم افطار به ميزباني آستان قدس رضوي برگزار كردند.

بــا وجود ايــن اما هنــوز مديران باشــگاه پديده و مســووالن ورزشــي توليت آســتان قــدس رضــوي براي استفاده از اين ورزشــگاه در مسابقات ليــگ برتــر به توافــق نرســيدهاند و مشــخص نيســت كه پديده بازيهاي فصل بعــد خود را در كدام ورزشــگاه برگــزار ميكند. حميدرضــا كريمويي مديرعامل باشــگاه پديده مشهد درباره شــانس برگزاري بازيهــاي پديده در اين ورزشگاه ميگويد: «نامهنگاريهاي استفاده از اين ورزشــگاه انجام گرفته اســت. صحبتهاي خوبي با آســتان قدس رضوي داشــتيم و هيأت فوتبال نيز كمك زيادي در راســتاي استفاده از ورزشــگاه امام رضا(ع) به ما كرد. اگر توافق بر سر مســائلي همچون نحوه و زمان استفاده حاصل شود، اين ورزشگاه ميتواند پذيراي حريفان پديده در ليگ هفدهم باشد.»

اضافه شدن ورزشگاه امام رضا(ع) به ورزشــگاههاي ليگ برتــر در فصل آينده ميتواند به باال رفتن امتياز ايران در جدول AFC نيز كمك زيادي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.