فوماسا به مس سونگون پيوست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتســال مس ســونگون بعد از جدايي ســه بازيكن خارجي خود كه نقش زيادي در موفقيتهايش داشــتند، با چند بازيكن برزيلي وارد مذاكره شد و در نهايت بــا «فوماســا» بازيكن 33 ســاله به توافق رسيد.

اين بازيكن كه با تيم غيرت قزاقستان بــه مقام قهرمانــي جام باشــگاههاي اروپا دســت يافته، در ليگهاي هشت كشور از جمله برزيل، روسيه، اوكراين و مجارستان به ميدان رفته اســت و فصل پيش در تيم جرگوا برزيل توپ ميزد.

فوماســا ديــروز وارد تبريــز شــد و ابتدا قرار اســت در آزمايشهاي پزشــكي شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.