سپاهان چك آقايي را پول ميكند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد آقايــي، بازيكن ســابق گســترش فوالد كه بــا دادن تعهدي 1/5 ميليــاردي از اين تيم جدا شــد و به تراكتورســازي پيوسته بود، اين روزها براي حل شــدن اين مشــكل و دادن تعهــد از ســوي مقامات تيم جديدش يعني سپاهان اميدوار است. بر همين اساس قرار بود در جلسهاي بين مديران گسترش و سپاهان اواخر هفته گذشــته تكليف ايــن موضوع مشــخص شــود كه به خاطر ســفر طاهري، مديرعامل سپاهان به خارج از كشور اين جلسه نيز به هفته آينده موكول شد. در هر صورت تا زماني كه تكليف اين تعهد كه در قالب يك فقره چك 1/5 ميلياردي هســت، مشخص نشــود، ســعيد آقايي براي همراهي سپاهان مشكل خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.