غيبت دوباره مهيان در ليگ دو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتســال مهيــان تبريز كه در هفته اول رقابتهاي ليگ دســته دوم به دليل نداشتن كارت بازي اكثر بازيكنانش غيبت داشــت، براي برگزاري ديدار اين هفته هم به اردبيل سفر نكرد و با دومين غيبت حاال با وضعيت نامشخصي روبهرو شده است.

طبق اعالم قبلــي تيمهايي كه در دو بــازي حضور نيابنــد از جدول كنار گذاشته ميشــوند و حاال مهيان با اين شرايط روبهرو شده است و بايد ديد آيا اين تيم در ادامه مسابقات باقي ميماند يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.