5 بازی تداركاتی براي گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم فوتبال گســترش فوالد در حالي چهارشــنبه هفته جــاري براي پرپايي اردويــي 12 روزه راهي تركيه خواهد شد كه پنج ديدار دوستانه براي اين اردو تدارك ديده شده است. در اين راستا، گســترش فوالد در تركيه مقابل تيم فوتبال اميد عمان، النصر عربستان، يك تيم از ليبي و دو تيم ســوپر ليگي تركيه ديدار دوســتانه برگــزار خواهد كرد. البتــه هنوز موافقت وزارت ورزش براي گسترشيها ابالغ نشده اما به نظر نميرسد اين تيم براي برگزاري اردو در كشور تركيه مشكلي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.