غالمپور: به اخباري نياز داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - فرشاد كاس نژاد ‪Farshad Casnejad‬

ســپيدرود و ملوان، دو تيم ريشهدار در فوتبال ايــران، با قدمتي حدود ۵ دهه اما بــا بحرانهاي اقتصــادي و مديريتي. فوتبال گيالن هميشــه ايــن بحرانها را پشت ســر گذاشــته، چه فرصتها و چه استعدادهايي كه سوختهاند اما اين فوتبال با همه بحرانهايش همچنان زنده اســت، به لطــف تعلق خاطر مردمــان گيالن به فوتبال، بخصوص در رشت و انزلي.

اين روزها دو نماينده مجلس از رشت و بندرانزلي در نقش مدافع ســپيدرود و ملوان بر سر به دســت آوردن كمكهاي مالي براي ســپيدرود و ملوان از سازمان منطقــه آزاد بحثهايي را مطرح كردهاند. منطقــه آزاد در گيالن، هم در انزلي واقع شــده و هم در رشــت و حاال اين جدل درگرفته كه كمــك منطقه آزاد به ملوان و سپيدرود بايد برابر باشد. بيترديد آنچه نماينــدگان مجلس را به اين بحثها وارد ميكند، فرصتي اســت كه آنها پيش روي خــود ميبينند، فرصتي بــراي محبوبيت بين تماشاگران سپيدرود يا ملوان.

ملــوان از ديرباز به دليــل مديريت نيروي دريايي -و در ساليان اخير منطقه آزاد- فرصتهاي بزرگ تري براي رشــد داشته، هميشه باشگاهي بازيكنساز بوده و فوتبــال ايران هميشــه و هنوز از انزلي ستارههايي چيده اســت، از غفور جهاني تا ســعيد عزتاللهي، با دو نقش كليدي از اوليــن صعود ايران به جــام جهاني تا آخرين صعود. سپيدرود اما فرصتي برايش ساخته نشده، بحرانهايش شديدتر بوده، ســالهاي سال فراموش شــده و در ليگ دسته دوم روزگار گذرانده. در زيرساختها از ملوان فقيرتر بــوده و حاال پس از چند دهــه به ليگ برتر رســيده تا خــود را و تماشاگرانش را به رخ فوتبال ايران بكشد. در فوتبال ايران درهاي درآمدزايي به روي چنين تيمهايي بســته ميشــود، فوتبال توســط تيمهاي متمول گــران و گرانتر ميشود تا اثري از آثار تيمهاي پرتماشاگر باقي نماند. تماشــاگران سپيدرود و ملوان اما نبايد گول سياســتورزيها را بخورند. مردم رشــت و بندرانزلي با هم و كنار هم زندگي ميكنند، با هم مراوده اجتماعي و اقتصادي دارند و فوتبال نبايد خدشــهاي به روابــط اجتماعي آنها وارد كند. فوتبال اگــر به بهانهاي براي جدل تبديل شــود، تمام ارزش و اهميــت اجتماعياش را از كف ميدهد. سياسيون حواسشان به اين نكتهها نيست. ما كه ميخواهيم از فوتبال لذت ببريم بايد حواسمان به اين بازيها باشد.

ســپيدرود و ملــوان از ميلياردهايي كه در فوتبال ايران هزينه ميشــود، بهره چندانــي نبردهاند و پــس از اين نيز بهره چنداني نخواهند بــرد. آخرش بودجهاي بــه اندازه «بخور و نمير» به ســپيدرود و ملوان ميرسد و با تزريق همين بودجهها، چهرههايــي ميخواهند نزد تماشــاگران اين دو تيم اعتبار به دســت آورند. فوتبال اما جاي اين حرفها نيســت. تماشاگران ســپيدرود و ملوان را بــه خاطر چند صد ميليون بيشــتر يا كمتــر رو به روي هم نگذاريــد. تمامش كنيد اين بازي را. براي ملوان و سپيدرود فرصت سرمايهگذاري و رشــد و تبديل شدن به باشــگاه را فراهم كنيد، نه اينكه با هزار منت براي كمك به آنها جدل رسانهاي راه بيندازيد.

محمود شيعي مديرعامل باشگاه پيكان كه شــرايط خوبي را در اين تيم ميبيند، در مــورد فعاليتي كه در فصــل نقل و انتقاالت داشــتند، ميگويد: «نقل و انتقاالت ما هنوز تمام نشده و به دنبال جذب بازيكنان مدنظر كادر فني هســتيم. مربيــان ما چندين فيلم از بازيكنــان خارجــي ديدهاند امــا ما اصرار داريــم بازيكنان خارجــي آزمايش بدهند و حتي پذيرفتهايــم ۸-۷ ميليون هزينه كنيم اما بازيكن بيكيفيــت نگيريم كه در نهايت

سعيد لطفي مدافع فصل گذشته ســايپا يكي از بازيكناني است كه اين فصل با باشگاه نارنجيپوش تهراني به توافق نرسيد تا در تيم ديگري فوتبالش را دنبال كند. لطفي در مورد داليل به توافق نرسيدن با سايپا ميگويد: «من با سايپا از لحاظ مالي به توافق نرسيدم و بــه هميــن دليل با تيم بــه اردوي اردبيل ســفر نكردم. احتماال در چند روز آينده همه چيز حل و فصل خواهد شد و تيم جديدم را انتخاب ميكنم.»

مدافع فصل گذشــته ســايپا كه ظاهرا از چند تيم پيشنهاد دارد، درباره خودمان دچار مشــكل شــويم. بــه همين دليل براي جذب بازيكــن خارجي به دنبال بازيكناني هستيم كه حاضر به آزمايش دادن باشند. در زمينه جذب بازيكن داخلي هم در تالش هستيم تا يكي، دو بازيكن جذب كنيم. برنامهريزي ما اين است كه حداقل شرايط ما مثل سال آينده باشد. ميخواهيم در فوتبال عملكرد خوبي داشته باشيم و انشاءا... رتبه ما از رتبه فصل گذشــته كمتر نباشــد. البته بنا نداريــم روي بازيكنانمان فشــار بياوريم اينكه پيشنهادهايش ليگ برتري است يا نــه، توضيح ميدهد: «بلــه، من از يكي، دو تيم پيشنهاد دارم و آنها حتي حاضر به پرداخت پــول رضايتنامهام هســتند. مشــغول بررســي يكي از پيشــنهادهايم هســتم و همانطور كه گفتم طي چند روز آينده تيم مدنظرم را معرفــي خواهم كرد.» ســايپا مبلغ ۰۰6 ميليون تومان را بهعنوان ســقف قــرارداد بازيكنان در نظــر گرفته كه ظاهرا اين مبلغ باعث شد سعيد لطفي با اين تيم به توافق نرسد و تصميم به جدايي بگيرد. اما مطمئنــا ميتوانيم با يك حركت منطقي به ردههاي باالي جدول دســت پيدا كنيم.» شــيعي درباره انتخاب دســتيار براي مجيد جاللي بعــد از جدايي مجتبي حســيني از كادر فني پيكان هــم ادامه ميدهد: «با يك مربي پرتغالي كه حدود ۷-۸ ســال همراه با ژوزه مورينيــو كار ميكرد صحبت كرديم اما در نهايت به توافق قطعي نرســيديم. اين در حالي است كه يك گزينه ايراني و يك گزينه خارجي داريم.»

وحيد شيخويســي دروازهبان اســتقالل خوزســتان هنوز بالتكليف است و نميداند چه وضعيتي بــراي فصل آينده دارد. شيخويســي در مورد وضعيت بحراني اســتقالل خوزستان ميگويد: «همه بازيكنان از اين وضعيت شاكي هستند و كســي هم در باشــگاه جوابگوي ما نيســت. ما منتظريم تا تمرينات شروع شود و ببينيم وضعيت چگونه پيش خواهد رفت. يكي

بهزاد غالمپــور مربــي دروازهبانهاي سايپا كه به همراه اين تيم در اردوي سرعين حضور دارد معتقد است سايپا به محمدرضا اخباري نياز دارد و روي او براي ليگ هفدهم حســاب باز كردهاند. غالمپــور در رابطه با آخرين وضعيت محمدرضا اخباري ميگويد: «اخباري با باشــگاه قرارداد دارد و عضوي از ســايپا اســت و ما به او نياز داريم. با حضور اخباري مشكلي بابت دروازه نداريم.»

با حضــور اخبــاري در ســايپا، حامد لــك ترجيح داد جدا شــود و بــرود. مربي دروازهبانهاي نارنجيپوشــان درباره جدايي لك ادامــه ميدهــد: «اختيار لك دســت خــودش اســت، او بازيكن آزاد اســت كه ميتواند براي آيندهاش هر تصميمي بگيرد. در كل بــا حضور اخباري، فــالحزاده و يك دروازهبــان جوان مشــكلي بابت اين منطقه نداريم.» بهزاد غالمپور در مورد شرايط سايپا در اردوي ســرعين ميگويد: «خوشبختانه همه چيز طبق روال پيش ميرود. تمرينات ســنگين بدنســازي را انجــام ميدهيم و اميدواريم از اين اردو با آمادگي كامل بيرون بياييم. خدا را شــكر امسال نسبت به 2 سال قبل شــرايط بهتري داريم، از همان ابتداي فصــل تيم را در اختيار گرفتيــم و كارها را انجام ميدهيم. زماني كه ســايپا را تحويل گرفتيم تيــم را جوان كرديم و به نوعي يك خانه تكاني بزرگ انجام داديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.