والي: كاپيتاني در فوالد مهم نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجبزاده هافبك تهاجمي ذوبآهن كه قرار است قراردادش را با اين تيم تمديد كند اميدوار اســت در هفته جاري با مسووالن اين باشگاه به توافق برسد و امضاي نهايي را بزند.

رجــبزاده در مــورد اختــالف مالياش بــا ذوبآهن بــراي تمديد قــرارداد ميگويــد: «مــا در روزهاي گذشته جلســاتي را برگزار كرديم كه البته منجر به عقد قرارداد نشــد. قرار است اين هفته هم با مسووالن باشگاه نشستي داشته باشم كه اميدوارم منجر به امضاي قرارداد شــود. با اين وجود من و بازيكناني كه هنوز با باشــگاه به توافق نرســيدهايم، همه در تمرينات شركت ميكنيم و خوشبختانه شرايط تيم هم خوب است.»

كاپيتــان باتجربــه ذوبآهــن اصفهان در رابطه با اينكه چرا با وجود نداشــتن قرارداد در تمرينات شركت ميكند، ادامه ميدهد: «من ذوبآهن را دوســت دارم و قبــال هم تعصبم را به اين تيم نشان دادهام. دوست ندارم خــودم و تيم ضرر كنيــم و اميدوارم من و باشــگاه اين هفته به جمعبندي برسيم.»

ايــوب والي كاپيتان فوالد خوزســتان كه براي چندمين بار قراردادش را با اين تيم تمديد كرد، درباره وضعيت فوالد خوزستان در اردوي زنجان ميگويد: «تمرينات خوبي را پشــت سر گذاشتيم. اميدوارم اين تمرينات در هفدهمين دوره ليــگ برتر به ما كمك كند تا تيم آمادهاي به مســابقات اعزام كنيم. بعد از چند سال فوالد خوزســتان به مقام قهرماني رســيد و انتظارات مــردم از اين تيم باال رفت. امســال هم تيم ما نســبت به قبل ۰6-۰۵ درصد تغيير داشته. ما ميخواهيم ســال به ســال بهتر شويم و امسال به جايگاه بهتري نسبت به سال قبل برسيم.»

والي در مورد عملكرد باشگاه در فصل نقل و انتقــاالت ادامه ميدهد: «تيم بســيار خوبي داريم و بازيكنان خوبي به جمع ما اضافه شدند. در چند پســت هنوز نياز به جذب بازيكن داريم كه باشگاه و كادرفني در اين رابطه بررسيهاي الزم را انجــام ميدهند تا بازيكنــان مورد نظر را جــذب كنيم.» كاپيتان فوالد خوزســتان در رابطه با اينكه اعالم كرده بود وقتي براي تمديد قرارداد به باشگاه رفت براي جريمه سال قبل با آنها صحبت ميكند، ميگويد: «حرفهايمان را زديم و قرار شد مســووالن باشگاه اين موضوع را بررســي و ســپس نتيجه را اعــالم كنند.» ايوب والي در مورد بازگشــت ايمــان مبعلي و اينكه سرنوشــت بازوبند كاپيتاني چه ميشود، توضيح ميدهد: «مبعلي بازيكن بزرگي اســت. چــه با بازوبنــد و چه بدون بازوبنــد او فراتر از يك كاپيتان براي تيم اســت. امسال ميتوانيم از مبعلــي چيزهاي زيادي ياد بگيريم و موضوع كاپيتاني بحث مهمي نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.