ايرانپوريان: انتخاب اول و آخرم تراكتور بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ايرانپوريان مدافع تراكتورســازي كه بــه خاطر مصدوميت نميتوانســت در تمرينات تيمش شــركت كند، باالخره ديروز به زمين تمرين رفت تا نشــان دهد همچنان با تراكتورسازي ميماند. ايرانپوريان بــا اعالم اينكــه با تراكتورســازي تبريز براي ادامه همــكاري به توافق رســيده، درباره مصدوميتش و اضافه شــدن به تمرينات تراكتورسازي ميگويد: «مصدوميت من از ناحيه زانو مربوط به فصل گذشته است كه خوشبختانه شرايطم بهتر شــده و از نظر جسماني وضعيت خوبي دارم. طي چند روز آينده هم به تمرينات گروهي اضافه خواهم شــد و كارم را ادامه ميدهم.»

مدافع تراكتورسازان درباره شــرايط تيمش ادامه ميدهد: «تيم ما با توجه به محروميتي كه از ســوي فيفا براي ما به وجود آمده وضعيت ســختي دارد اما بازيكنان جوان خوبي داريم كه ميتوانند به تيم كمك كنند. اين جوانان ســرمايههاي آينده باشــگاه هســتند و اميدوارم قدر پيراهنــي كه به تــن كردهانــد را بدانند و بهترين عملكرد را داشته باشند.»

محمد ايرانپوريان با اشاره به حاشيههايي كه درباره ماندنش در تراكتورســازي ايجاد شــده بود، ميگويد: «من هميشــه گفتهام انتخاب اول و آخرم تراكتورســازي اســت، امســال هم جزو اولين نفراتي بــودم كه با باشــگاه مذاكره كردم و به توافق رســيدم. مشكل خاصي وجود نداشــت و بدون هيچ شرط و شــروطي ماندگار شــدم. اميدوارم بتوانم عملكرد خوبي در فصل آينده داشــته باشم.» ايرانپوريان درباره آينده تيمش ادامه ميدهد: «همانطور كه گفتم كار بســيار ســختي در ليگ برتر خواهيم داشت اما نهايت تالشمان را به كار ميگيريم تا نتايج خوبي كسب كنيم و هواداران از ما خشــنود شوند. از سوي ديگر به حمايت هوادارانمان به شــدت نياز داريم. اميدوارم در ليگ هفدهم آنها به كمك ما بيايند و با حمايتهاي خود زمينه را براي موفقيت فراهم كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.