كمالوند تيمش را به ديزيلچه تركيه ميبرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فــراز كمالونــد ســرمربي صنعتنفت آبــادان چندي پيش به تركيه سفر كرد تا كمپي با امكانات و شــرايط خوب براي اردوي تيمش انتخاب كند.

كمالوند كه در آنجا 2 كمپ را زير نظــر گرفته بود ظاهرا در نهايت يكــي را انتخاب كرد تا زردپوشــان آباداني را به آنجا ببرد.

ســرمربي صنعتنفت آبادان با اشاره به تعيين محل برگزاري اردوي خارجي تيمــش در پيــش از آغاز ليــگ هفدهم ميگويــد: «ديزيلچه حمام تركيه بهعنوان محل اردو تيم صنعتنفــت تعيين شــد. نفتيها با اردوي در ايــن محل كه در نزديكي آنكارا واقع شــده براي ليگ هفدهم آمــاده ميشــوند. ديزيلچــه حمام تركيــه، منطقهاي در ۰۷ كيلومتري آنكار اســت كه صنعتنفــت آبادان اردوي ۴۱ روزهاي را در آنجــا برپــا ميكند. هتل پاتاليا هم محل اسكان بازيكنــان و كادر فنــي صنعتنفت آبادان در روزهــاي برپايي اين اردو است.»

ســرمربي صنعتنفت آبادان با بيان اينكه در اردوي تركيه برگزاري مسابقات تداركاتي را در دستور كار دارند، ادامه ميدهــد: «هتل پاتاليا داراي اســتخرهاي سرپوشــيده و روباز، ســونا، جكوزي، ســالن آمفي تئاتــر، همايش و جلســات و چهار زمين فوتبال با چمن مناسب است. ســالنهاي مجهز بدنســازي براي استفاده تيمهاي فوتبال در اين هتل مهيا است.»

هتــل پاتاليــا در منطقــهاي كوهســتاني و جنگلي قــرار دارد و پيش از اين و در ســالهاي گذشته تيمهــاي مختلفــي از كشــورمان همچون پرســپوليس، تيم ملي اميد و گسترش فوالد در اين هتل اقامت داشتهاند.

نماينده آبادان در ليگ هفدهم، صبح سهشنبه هفته جاري فرودگاه امــام خميني (ره) را به مقصد آنكارا ترک ميكند، اردوي ۴۱ روزه كردان كرج طالييپوشان آبادان عصر ديروز به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.