شيخويسي: ما را در صحرا رها كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميگويد شــرايط بد ميشــود، يكي ميگويد شرايط بدتر ميشود و يكي هم ميگويد شرايط خوب ميشــود. ما نميدانيم چــه اتفاقاتي رخ خواهــد داد امــا اميدوارم ايــن وضعيت تغيير كند.»

دروازهبان اســتقالل خوزســتان در رابطه بــا اينكه قصد جدايي از ايــن تيم را دارد يا نه، توضيح ميدهد: «من قصد جدايي ندارم و جزو بازيكناني هســتم كه بيــش از ۰۵ درصد مبلغ قراردادم را دريافت كردهام. حدود ۰۱ روز پيش هم با ويسي صحبت كردم و او گفت شرايط بهتر خواهد شد. ويسي حتي در مصاحبهاش گفته با وجود اين همه مشــكل در استقالل خوزستان ميمانــد. من هم مطمئنم با ماندن او شــرايط بهتر خواهد شــد. البته اينكــه چقدر وضعيت تيم بهتر شــود معلوم نيست. نفت تهران هم با چنين شرايطي مواجه شد و متأسفانه فدراسيون فوتبال هيچ حمايتي از بازيكنان اين تيم نكرد. من نميدانم چرا فدراسيون از بازيكنان حمايت نميكند و هميشــه طرف باشگاهها را ميگيرد. االن ما را در يك صحرا رها كردهاند و ميگويند راه خودتــان را پيدا كنيد، در شــرايطي كه ما نميدانيم چه كار بايد انجام دهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.