محمدي: روزي آرزو داشتم قلعهنويي را از نزديك ببينم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هادي محمدي مدافع تراكتورسازي كه قبال در ذوبآهن اصفهان شاگرد يحيي گلمحمدي بود از اينكه بار ديگر با اين سرمربي كار ميكند خوشحال است. محمدي كه معتقد است گلمحمدي به شاگردانش آرامش ميدهد، با ابزار خرسندي از حضور اين سرمربي در تراكتورسازي ميگويد: «من دو سال افتخار شاگردي گلمحمدي را داشتم و با او در ذوبآهن قهرمان جام حذفي شديم. گلمحمدي مربي آرامي است كه به شاگردانش آرامش ميدهد و كار كردن با او بسيار لذتبخش است. البته من بايد از زحمات قلعهنويي هم تشكر كنم. يك زمان آرزو داشتم او را از نزديك ببينم ولي پارسال افتخار شاگردي ايشــان نصيبم شد.» مدافع تراكتورسازي در رابطه با وضعيت فعلي اين تيم هم توضيح ميدهد: «تمرينات را چند روزي اســت كه شــروع كردهايم. با اينكه فشار تمرينات باالست ولي بازيكنان انگيزه زيادي دارند تا براي شروع ليگ برتر به آمادگي كامل برسند و اميدوارم اين اتفاق خيلي زود رخ دهد.»

هادي محمدي در رابطه با اينكه تيمش بابت جذب نكردن بازيكن ضرر نخواهــد كرد، ميگويد: «طبيعتا ما فصل ســختي در پيش داريم و نگرفتن بازيكن كارمان را خيلي ســخت ميكند. با اين حــال تيم خوبي داريم و به آينده اميدواريم. جوانهاي تراكتورسازي بايد خودشان را نشان دهند چرا كه فصل آينده نقش مهمي را خواهند داشــت. همانطور كه گفتم كارمان خيلي سخت است اما تالش ميكنيم بهترين نتيجه را بگيريم.»

مدافعان تراکتور زیر نظر یحيی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.