افراد سودجو شايعه استعفاي مرا منتشر كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مطرح شدن خبر استعفاي سعيد آذري از مديريت باشــگاه ذوبآهن، اتفاق جديدي نيست. از فصل گذشته تا كنون بارها شده كه از منابع مختلف خبرهايي درباره اين موضوع شنيده ميشــود و خيلي زود از طرف سعيد آذري تكذيب ميشود. در روزهاي گذشته هم شايعاتي مبني بر استعفاي سعيد آذري مدير عامل ذوبآهن از اين تيم شنيده ميشود كه واكنش مديرعامل باشگاه ذوبآهن را در پي داشته است. آذري در همين راستا در صفحه شخصي خود نوشته:

«هــواداران عزيز و بهتر از جان، من با توكل به خداوند و پشتوانه شما كه همواره در روزهاي غم و شــادي در كنارم بودهايد ماننــد كوه ايســتادهام. هرچنــد برخي از فرصت طلبان و ســود جويان كه در صورت تكرار شيطنتهايشــان مجبــورم اعمال خــالف اخالق و انســاني آنهــا را به مردم خوب اصفهان معرفي كنم با تحريك از راه رســيدهاي قصد فريب برخي از ساده دالن هوادار نما را دارند طي هفتههاي گذشــته با نشــر اكاذيب سعي در بر هم زدن تمركز شما را دارند، ولي به شما ميگويم ذوبآهن متعلق به شماست و من سرباز شما هستم پس براي شاد شدن شــما مبارزه ميكنم. استعفا زاييده ذهن بيمار همين گروه است. نگران نباشــيد من هستم و مبارزه ميكنم فقط و فقط براي شما يا علي.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.