وضعيت مبهم عطايا براي ماندن در ذوبآهن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميــر قلعهنويــي، ســرمربي جديد تيم فوتبال ذوبآهن كه ســفري چنــد روزه به گرجستان داشــت، همچنان درصدد تقويت تيم ذوبآهن اســت. او بــه دنبال جذب يك دروازهبان اســت تا با رشــيد مظاهري رقابت كند. عالوه بر اين روي جذب يك مدافع مياني (ايراني يا خارجي) نظر دارد، چون تيمش در حال حاضر فقط از دو مدافع مياني به نامهاي نژادمهدي و محمــدزاده بهره ميبرد كه آنها هم هنوز با باشگاه توافق مالي نكردهاند.

خبر ديگر در مورد ذوبآهن به وضعيت دو بازيكــن لبناني اين تيم مربوط ميشــود. ربيع عطايا فصل گذشــته حضور چشمگيري در تركيب تيم نداشــت و حتــي بعد از پايان فصل به همبازيهايش گفته بود كه با وجود داشــتن قرارداد با ذوبآهــن از اين تيم جدا خواهد شــد. علي حمام ديگر بازيكن لبناني اين تيم اما شــرايط متفاوتي دارد. او خواهان ماندن در ذوبآهن است و نامش در فهرست امير قلعهنويــي هم قــرار دارد. حمام بعد از بازگشــت به ايران قــرارداد جديدش را امضا خواهد كرد.

واکنش مدیرعامل ذوبآهن به شایعات:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.