رختكن حرفهای پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ورزشــگاه خانگي پرسپوليس- ورزشگاه شهيد كاظمي- هر روز شرايط بهتري پيدا ميكند و شبيهتر ميشود به يك ورزشگاه ايدهآل. جذابترين بخش اين ورزشــگاه هم شــايد رختكن آن باشــد كه به طور كامل آماده شده و هر بازيكن يك كمد مخصوص به خود را دارد. اين اما تنها دارايي خانه قرمزها نيست چرا كه ورزشگاه شهيد كاظمي به بوفه، سالن اجتماعات، سالن آناليز و محوطه مخصوص بدنسازي مجهز شده تا پاسخگوي نيازهاي تيم باشد. باشگاه پرسپوليس در تالش است هر چه سريعتر زمين چمن شماره ۲ اين ورزشگاه را هم آماده كند تا فشار كمتري به چمن اصلي وارد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.