احضار متخلفان فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بررســي و پيگيري يك نهاد بــازرس و ناظر در حوزه تخلفات فوتبــال از وقوع تخلفات آشــكار و محرز در قراردادهاي فروش بليت، ســامانه هواداري اســتقالل و پرســپوليس و تبليغات دور زمين ليگ برتر فوتبال حكايت دارد. رسيدگي به تخلفات موجود در فوتبال اين روزها بيش از گذشــته مورد توجه قرار گرفته و در طي سالهاي گذشــته نيز برخوردهاي شايســته و بجايي با عوامل متخلف و فاســد در تمام بخشهاي فوتبال انجام شده است. در جديدترين برخورد، يك نهاد ناظر پس از جمعآوري اطالعات و تشــكيل جلســات مقدماتــي در رابطه با قراردادهــاي فروش بليت ليگ برتر، ســامانه هواداري دو باشگاه استقالل و پرســپوليس و قرارداد پرحاشيه تبليغات دور زمين ليگ برتــر به اين موضوعات ورود كرده. شنيدهها حاكي از اين اســت كه در چند روز گذشته رونــد احضار و دعوت از برخــي طرفهاي قراردادها و انجام تحقيقات اوليه از آنها آغاز شده است. قرارداد فروش بليت مربوط به شــركتي اســت كه در دولت دهم بهعنوان يكي از شــركتهاي زيرمجموعه نهاد رياست جمهوري در حالي وارد فدراسيون فوتبال شــد كه ردپاي فرزند يكي از مديران ارشد آن روزهای ورزش كشور نيز در آن ديده ميشد. متاســفانه اين قرارداد و تفاهمنامه با اين شــركت به بهانه وابســتگي به برخی مسووالن وقت توسط رييس وقت فدراسيون فوتبال و بدون رعايت تشريفات قانوني منعقد شد. وجوه چند صد ميلياردي حاصل از فروش بليت مسابقات استقالل و پرسپوليس در حالي توسط اين شركت انجام شــده كه نه تنها نظارتي بر عملكرد آن نبوده بلكه دو باشگاه استقالل و پرسپوليس همواره مدعي عدم دريافت كامــل از بابت فروش بليت از اين شركت بودهاند. قرارداد پرحاشــيه تبليغات دور زميــن ليگ برتر نيز با شــركت ايران نوين كيش يكي از شاهكارهاي دوره رياست علي كفاشيان بر فدراســيون فوتبال است كه پس از او هم تغيير محسوسی نداشت. مبلــغ اين قرارداد كه در دو فصل 0۶1 ميليارد تومان بوده، هماكنون وضعيت نامعلومي دارد و بنا بر اطالعات موثق مســووالن فدراسيون و ســازمان ليگ در اجرا و عدم وصول حقوق باشــگاهها مرتكب تخلفاتي شدهاند كه اين موضوع از ابعاد مختلف توسط نهادهاي ذيربط در حال پيگيري است. قرارداد ســوم نيز مربوط به ســامانه هواداري 30۹0 است كه گفته ميشــود بدون رعايت تشريفات قانوني با باشــگاههاي استقالل، پرســپوليس و تراكتورسازي منعقد شــده و ميــزان درآمد و وصول دو باشــگاه در هالهاي از ابهام قرار دارد. بنا بر اطالعات موجود، بدهي اين شركت ناشناخته فقط به پرسپوليس حدود 0۹۲ ميليارد است. استقالل اما از اعالم طلب از شركت خودداري كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.