30 سال، 30 جام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به دســت آوردن كفش طال و قهرماني در كوپا دلري شايد جلوهاي تازه به تولد 30 ســالگي ليونل مسي داده باشد اما اتفاق مهمتر اين است كه بدانيم ستاره آرژانتيني در اين 30 ســال، 30 قهرماني را با بارســلونا تجربه كرده است. در اين زمينه تنها آندرس اينيســتا است كه با مسي برابري ميكند و همتيمي ســابقش دني آلوز با فتح 33 جــام باالتر از آنها قرار گرفته. مســي زماني به بارســلونا پيوست كه 13 ساله بود و نخستين بار تحت هدايت فرانك رايكارد جام قهرماني را باالي ســر برد. او در آن زمان پيراهن شماره 30 را بر تن ميكرد. مسي در فصل ‪۴00۲ –۲005‬ براي نخستين بار فاتح الليگا شد. مسي در اين مدت هشت بار توانست قهرماني در الليگا ‪۲015 310۲، 110۲، 010۲، ۹00۲، ۶00۲، ،۲005(‬ و ۶10۲) را تجربــه كند. چهار بار قهرمــان ليگ قهرمانان ‪۲011 ۹00۲، (۶00۲،‬ و )۲015 شــد و در كوپــا دلري ‪۶10۲ 510۲، ۲10۲، (۹00۲،‬ و ۷10۲) به پنج جام دست يافت. همچنين هفت ســوپرجام اســپانيا ‪۶00۲، ،۲005(‬ ‪110۲، 010۲، ۹00۲،‬ 310۲و ۶10۲ )، ســه ســوپر جام اروپا ‪۲011 (۹00۲،‬ و )۲015 و ســه جام جهاني باشگاهها ‪۲011 (۹00۲،‬ و ۲015 ) را. ليونل مسي كه حتي توپ طال هم از دسترســش دور نمانده، فينالهاي زيادي را با پيراهن بارسلونا تجربه كرده. از بازي رفت ســوپر جام اســپانيا برابر اسپانيول در تابستان ۶00۲ تــا همين يك ماه پيش كــه در كوپا دلري قهرمان شــد، حضور در 5۲ فينال را تجربه كــرده و تنها پنج بار در فتح جام ناكام ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.