رونالدو در ایران ورزشي!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حاال كه هر باشگاهي از هر شهری براي رونالدو دعوتنامــه حضور در اين تيم را فرســتاده، به پيوســت؛ بنده بهعنوان نماينــده تام االختيار روزنامه ايران ورزشــي، رسما از جناب رونالدو دعوت ميكنم به روزنامه ما ملحق شود و سطح تازهاي از فوتبال را تجربه كند. رفيق! بيا ايران ورزشي و چالش واقعي را اينجا تجربه كن. در روزنامه ايران ورزشي ما يك روز از سوراخ ســوزن عبور ميكنيم و قسمتهايي از طنزهاي بنده را منتشــر مينماييم كه خود بنده هم باورم نميشــود كه منتشــر شــود! گاهي اوقــات از در دروازه هم عبور نميكنيم و طنزهايي را منتشــر نميكنيم كه حتي مرغ پختــه هم باورش نميشــود كه ايــن طنزها منتشر نشده اند! در مورد حقوق معوق هم بايد به شــما بگويم كه ميزان حقوقش مهم نيست ولي آنچه براي تو مهم و جذاب اســت مســاله ماليات خواهد بود. اينجا خودشــان ماليات را كم ميكنند. اصال هم برايشــان مهم نيســت كه حقوق شــما زير خط ماليات است يا باالي خط ماليــات! همينطوري نميدهند! در نتيجه به مشــكل مالياتي نميخوري! تازه وقتي شما بيايي داخل تحريريه روزنامه ايران ورزشــي، با خوانش جديدي از فوتبال مواجه ميشوي كه تا امــروز تجربه نكرده اي. امــكان دارد دو بار با فرشــاد كاس نژاد بگــردي و بفهمي كه چه بازيكــن پول پرســت خاك بر ســري بودهاي كه رفتي در رئــال مادريد بازي كردي و جاي اين كار بايد بروي در ســپيدرود رشــت بازي كني!البته از حق نگذريــم بعد از مادريد براي تو بهترين جا رشــت اســت. خنك و لب دريا. شهر اروپايي. حســين كعبي هم هســت و خاطــرات پياده كردن پوزه فيگو را برايت تعريف ميكند. فقط تنها ايراد ايران ورزشــي اين است كه سردبير روزنامه مثل مســي ريش گذاشــته كه آن هم خيالي نيســت. شــما بيا، ما ريشهايش را با ماشين كوتاه ميكنيم ياد مسي نيفتي! سمت حميدرضا عرب هم نرو. اصوال هميشه طلبكار اســت، به تو كه ميرســد يك چيزي بدهكار ميشوي! البتــه ميتوانــي با امير اســدي بگــردي. با بازيكنهاي لژيونر ارتباط دارد، با سردار آزمون هم رفيق اســت. سفارشــت را ميكند، سردار سفارشت را به زنيت بكند. يعني فقط كافي است سردار به مسووالن زنيت بگويد من تكي نميايم. يه زاپاســم دارم به نام رونالدو اونم بايد بياد. اينطوري بي تيم هم نميماني! خواستي بيايي ايران ورزشــي قبلش خبر بده، مداركت را هم بفرست بيمهات كنيم. بهعنوان بند قرارداد هم بدل مسي را استخدام ميكنيم هر روز يك دل سير كتكش بزن!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.