همه دنبال مدافع

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

قهرماني متفاوت پرســپوليس و استقالل خوزستان در اين دو فصل- بــا ۴1 گل خورده- بود كه ديگر تيمهاي ليــگ برتري را به فكر جذب مدافع مياني انداخــت. در همين فصل از نقــل وانتقاالت، خريد مدافع مياني هدف خيلي از تيمها بود. پرسپوليس در فصــل قهرمانياش فقــط ۴1 گل دريافت كرد. پــس دليلي ندارد از قلب خــط دفاعياش ناراضي باشــد. جالل حســيني و محمد انصاري همچنان حاضرند اما با آمدن شجاع خليلزاده، خيال برانكو از بابت داشــتن نفرات كافي براي اين پست راحت شد. ضمن اينكه حســين ماهيني و محســن ربيعخواه هــم توانايي بازي در قلب خــط دفاعي را دارند. با ماندن مجيد حســيني و لئونــارد پادواني و جذب پژمان منتظري، بضاعت استقالل هم در اين پست قابل توجه است. منصوريان احتماال يك دفاع وسط ديگر هم ميخواهد كه بايد ديد رابسون يا مگويان را حفظ ميكند يا نقشــهاي ديگر در سر دارد. در تراكتورسازي، يحيي گلمحمدي مشكالت زيادي در خط دفاعياش دارد. هادي محمدي تنها گزينه در دسترس گلمحمدي است. خالد شــفيعي به كرهجنوبي رفت و محسن بنگر هم از تيم جدا شــده اســت. با اين حال چند بازيكن زير 3۲ سال در تركيب تراكتورسازي حضور دارند كه يحيي گلمحمدي چارهاي جز استفاده از آنها ندارد. محمد نژادمهدي و وحيد محمدزاده زوج قلب خط دفاعي ذوبآهن در فصل قبل بودند. اگر چه امير قلعهنويــي هم در اين فصل آنها را در اختيار دارد امــا احتمال اينكه ذوبيها خط دفاعي خــود را با جذب بازيكن جديــد تقويت كنند، كم نيســت. زالتكو كرانچار بايد يك خط دفاعي جديد براي ســپاهان بسازد. موســي كوليبالي و شجاع خليلزاده رفتهاند و به جاي آنها سياوش يزداني از پيكان و عزت پورقاز از ســايپا جذب شدهاند. ضمن اينكه سپاهان عارف غالمي جوان را هم دارد. تيمهــاي ديگر هم در اين چنــد روز دنبال مدافع مياني بودند. علي دايي در سايپا در حالي كه سجاد مشــكلپور و سيامك كوروشــي را داشت، محمد دانشــگر و رضا علياري را جذب كرد. تيم تازهوارد پارس جنوبي به سراغ محمد طيبي رفت و استقالل خوزستان هم براي پر كردن جاي خالي او، موسي كوليبالي را برگرداند. فراز كمالوند، مرتضي اسدي را با خــودش به آبادان برد. گســترش فوالد امين حاجمحمدي را جذب كــرد. خريدهاي بقيه تيمها هــم چندان سرشــناس نبودند اما ايــن پايان كار نيســت و بايد منتظر ورود مدافعان جديد به ليگ برتر باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.