محروميت برای فسخ يكطرفه قرارداد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فسخ يكطرفه قراردادها در اين يكي، دو سال آنقدر دردسرساز شد كه مسووالن سازمان ليگ مجبور شدند قانون آن را از نو بنويسند. قانوني كه كميته تعيين وضعيت بازيكنان فدراســيون فوتبال با اين مضمون وضع كرده است: «مطابق ماده 15 مقررات نقل و انتقاالت و تعيين وضعيت بازيكنان فدراســيون فوتبال ايران مصــوب ،13۹۶/3/۲1 هر يك از طرفين قــرارداد، ميتوانند در صورت وجود «دليل موجه» قرارداد خود را به صورت يكجانبه فســخ كنند. مطابق تبصره ذيل همين ماده، مســووليتهاي ناشــي از فســخ يكجانبه بر عهده متقاضي فســخ ميباشــد و مطابق ماده 18 مقررات ياد شــده اگر بر اساس مستندات و مدارك طرف مقابل و پس از رسيدگي ثابت شود كه فسخ صورت گرفته «موجه» نبوده، كميته تعيين وضعيت بازيكنان، شــخص يا اشــخاص متخلف را به پرداخت غرامت و در مواردي به محروميت چهار تا شــش ماهه محكوم خواهد كرد. مطابق مقررات ياد شــده، اگر باشگاهي با بازيكن حرفهاي كه بدون دليل موجه قرارداد خود را به صورت يكجانبه فســخ كرده باشــد، قرارداد جديد ببندد، فرض بر آن اســت كه آن باشــگاه بازيكن را تحريك به فسخ قرارداد خود نموده و از دو پنجره نقل و انتقال بازيكنان داخلي و خارجي محروم خواهد شد، مگر آنكه آن باشگاه خالف آن را ثابت كند. بر همين اساس از همه ذينفعان اين موضوع اعم از بازيكنان، مربيان، باشگاهها، واسطههاي نقل و انتقاالت و ســاير اشخاص دعوت به عمل ميآيد كه با مطالعه دقيق مقررات مربوط بــه نقل و انتقاالت مصوب 13۹۶/3/۲1 اقدام به اتخاذ تصميم كنند تا از هرگونه مواجهه با مشكالت حقوقي مصون بمانند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.