مثلث هلندی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ستارههاي هلندي ميالن در يك قاب؛ فرانك ريكارد، ماركو فانباستن و رود گوليــت. ريكارد 5 فصل- از 1۹88 تا 3۹۹1- با پيراهن ميالن در ســري آ بازي كرد كه با اين تيم، 3 بار قهرمان ايتاليا و دو بار هم قهرمان ليگ اروپا شد؛ سال ۹8۹1 و سال 0۹۹1. فرانك ريكارد 13 ســال هم براي تيمملي هلند در ميادين مختلف به ميدان ميرفت. فانباســتن يك سال پيش از ريكارد به ميالن رفته بود و تا دو سال بعد از او در اين تيم بازي ميكرد. افتخاراتي كه فانباستن در فوتبال ايتاليا تجربه كرد، دقيقا همانهايی اســت كه ريكارد هم تجربه كرد. مثلث هلنديهاي دوره طاليي ميالن البته يك ضلع ديگر هم داشت؛ رود گوليت. سه قهرماني در سري آ، دو قهرماني در سوپركاپ ايتاليا، دو قهرمانــي در ليــگ اروپا، يك قهرماني در ســوپرجام اروپا و يك قهرماني در جام بين قارهاي افتخاراتي است كه رودگوليت با پيراهن ميالن به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.