تخلفات دار و دسته مندس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اداره ماليات اســپانيا، بررســي فرار مالياتي از ســوي ديگو كاستا، فيليپه لوئيس، خامس رودريگس و جكســون مارتينس را آغاز كرده اســت. نكته جالب اما اينكه مديربرنامه هر ۴ بازيكن، ژرژ مندس است و اداره ماليات در حال بررســي اين موضوع كه آيا آنها هــم از روش رونالدو، مورينيو، فالكائو، كوئنترائو و كارواليو استفاده كردهاند يا نه. در حقيقت اداره ماليات اسپانيا به اين موضوع مشــكوك است كه تمامي بازيكناني كه با مندس قرارداد دارند، به روش مشابهي فرار مالياتي انجام دادهاند. الكونفيدنسيال گفته تمامي اين بازيكنان از شركتهاي مشخصي استفاده كردهاند تا درآمدشــان از حق پخش را دريافت كنند. بيشتر آنها از شركتي در بريتيــش ويرجين آيلند بودهاند و همينطــور كمپاني ايرلندي امآيام و پوالريساســپورت. مشكل از آنجايي شروع شــد كه اداره ماليات اسپانيا از وجود اين شركتها و ساز و كار آنها مطلع شد. ديگو كاســتا هم در كشــوري ديگر شــركتي ايجاد كرد كــه حق پخش تصاويرش را به اين شكل دريافت كند اما وقتي اين كار را كرد كه به چلسي پيوسته بود. سخنگوي شركت جستيفيوت كه متعلق به مندس است، چنين بازرسيهايي را طبيعي خوانده و گفته بعيد است اداره ماليات اسپانيا بتواند اقدام قانوني عليه اين بازيكنان انجام دهد. شــركت كنالتون استليميتد كه در بريتيش ويرجيــن آيلند قرار دارد، حق پخش تصاوير خامس رودريگس را سازماندهي ميكند. اين كمپاني در يك ساختمان در رودتاون ثبت شده كه شركت حق پخش تصاوير رونالدو و مورينيو هم در همان ساختمان ثبت شــده اما سخنگوي جستيفيوت معتقد است شركتي كه حق پخش خامس را سازماندهي ميكرد، ساختار متفاوتي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.