اميدهاي كلوپ

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

با خريــد محمد صالح، خط آتش قرمزهــاي آنفيلد از فصل پيش هم مرگبارتر شــده است. حضور اين بازيكن مصري در فصلي كه گذشت، در 1۴ بازي براي رم، ۹1 گل زد و 15 پاس گل داد و با حضور او ليورپول در فصل پيشرو يكي از تيمهاي جذاب ليگ برتر انگليس خواهد بــود. اين تيم با حضور محمد صالح، حاال خط آتشــي حتي بهتر و ســريعتر از فصل گذشــته در اختيار دارد و يورگن كلوپ هم دســتش در خط حمله بازتر خواهد بود. همين موضوع دستمايهاي شده براي زيزو اليزيدي كاريكاتوريست مشهور يورواسپورت تا اين كارتون را به تصوير بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.