صعود دو پلهاي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پارســال در چنين روزی اين اتفاقات رخ داد: صعود دو پلهاي دختران فوتباليســت ايران و قرار گرفتنشــان در رتبه 55 ردهبندی فيفا شايد نه مهمتر اما چشــمگيرتر از همه اتفاقهاي روز بود. در همين روز بود كــه زالتكو كرانچار براي دومين بار ســرمربي ديناموزاگرب كرواســي شــد، موسي كوليبالي رسما به سپاهان پيوســت و برادران عالميان از رقابتهاي تنيس تور جهاني كرهجنوبي حذف شدند. بازگشت حسين رضازاده به جمع وزنهبرداران ركورددار جهان هم يكي ديگر از دهها اتفاق مهمي بود كه در اين روز در ورزش ايران رقم خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.