ستاره دوپينگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دن اونس ۷۲ ســاله كه عضو تيم ديويس كاپ بريتانيا هم هســت، در يــك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد نتيجه آزمايش دوپينگي كه دو ماه پيش در حين برگزاري مســابقات آزاد بارســلونا از او گرفته شــده، به دليل مصرف كوكايين مثبت درآمده اســت. اونس كه نفر ســوم تنيس بريتانيا اســت و در رده پنجاهم جهان قرار دارد، گفت: «مرتكب اشتباه شــدم و بايد عواقب آن را بپذيرم. مهم است بدانيد كه اين آزمايش خارج از مســابقات و در موقعيتي كه هيچ ارتباطي با تنيس ندارد، گرفته شــد. افراد بسياري را نااميد كردم؛ خانوادهام، مربــيام، اعضاي تيمم، حاميان ماليام، تنيس بريتانيا و هوادارانم. از صميم قلب از همه عذرخواهي ميكنم.» بر اساس قوانين فدراسيون جهانــي تنيس، مصرف مواد نيروزا ميتواند تا ۴ ســال براي بازيكن خاطي محروميت به همراه داشــته باشد و فدراسيون جهاني تنيس اعالم كرده كه محروميت اونس فردا آغاز خواهد شد. حال آنكه مدت محروميتش را اعالم نكردهاند هنوز.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.