جام خيريه به نفع گرنفيل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درآمد بازي چلسي- قهرمان ليگ برتر- و آرسنال- قهرمان جام حذفــي- را اتحاديه فوتبال انگليس از همين حاال به قربانيان حادثه آتشســوزي برج گرنفيل لندن اختصاص داده و گفتــه انتظار ميرود درآمدهــاي حاصل از فروش بليت و پخش تلويزيوني ســوپرجام انگليس كه به آن جام خيريه هم ميگويند، به 1/۲5 ميليون يورو برســد. عالوه بــر اهداي درآمد حاصل از جام خيريه به حادثهديدگان و خانوادههايشان، اتحاديه فوتبال انگليس از آنها و پرسنل خدمات اورژانس و امــدادي كه به كمك آنها رفته بودند، دعــوت كرده كه در ورزشــگاه ومبلي به تماشــاي تقابل شــاگردان آنتونيو كونته و آرســن ونگر بنشينند. كريگ كالرك، رييس اتحاديه فوتبــال انگليس گفته: «اين تنها يك مسابقه فوتبال است اما اميدواريم از اين طريق بتوانيم به قربانيان حادثه آتشسوزي برج گرنفيل كمك كوچكي كنيم. فوتبال براي همه است و ما اميدواريم كه روز بازي، فوتبال به شــيوه خودش به آنهايي كه نياز به پول دارند، كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.