از تكواندو تا فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مســابقات تكوانــدو قهرماني جهان در كرهجنوبي را شــبكه ورزش ســاعت ۹:30 پخــش ميكند و بعد ميرود ســراغ مرحله هشــتم مســابقات موتورسواري قهرماني جهان ۷10۲ در هلند كه قرار است ساعت 13:30 روي آنتن برود. ساعت 1۷:30 مرحله هشتم مسابقات اتومبيلراني فرمول يك ۷10۲ در باكو پخش ميشود و ساعت 1۹:30 هم بازي تيمهاي فوتبال آلمان و كامرون در جام كنفدراسيونها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.