رونمایی از پژمان، اولین تمرین امید

حال و هوای اردوگاه آبی در یک عصر داغ تابستانی

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سرانجام پژمان منتظري مدافع جدید اســتقالل در تمرینــات این تیــم حاضر شد تا از روز گذشــته تمرینات خود را با آبيپوشــان آغاز کنــد. بازیکن مليپوش اســتقالل که مدتــي قبل بــه جمع آبي پوشان بازگشت، تا دیروز در تمرینات این تیم شرکت نکرده بود اما از دیروز تمرینات خود را با اســتقالل آغاز کرد تا پس از سه فصل یک بار دیگر بــا پیراهن آبي رویت شود. با حضور پژمان منتظري در استقالل ایــن تیم تقریبا کامل شــده و منصوریان امیدوار اســت با حضور بازیکنان تازه وارد بتواند رتبه خوبي در این فصل کسب کند. علیرضا منصوریــان دقایقي بعد از حضور پژمان منتظــري بازیکنانش را در رختکن جمع کرد و جلسهاي با آنها برگزار کرد.

نکته جالب در تمرین دیروز استقالل حضور فرشــید باقري هافبــک جنجالي آبيها در پســتي متفاوت بود. ســرمربي استقالل قصد دارد براي فصل جدید پست جدیــدي را براي هافبــک دفاعي تیمش تعریف کند تا به اندازه کافي در طول فصل به او بازي برسد. با توجه به اینکه استقالل 4 بازیکن در پســت هافبک دفاعي دارد، ایــن موضوع به گفته خیليها در شــروع فصل براي آبيها دردسرســاز ميشــود. امید ابراهیمي، روزبه چشــمي، فرشــید باقري و امید نورافکن 4 بازیکني هســتند که در پست هافبک دفاعي بازي ميکنند و هرکــدام مدعي حضور در ترکیب اصلي استقالل هســتند اما گفته ميشود براي اینکــه تداخلي در کار هیــچ کدام از این بازیکنان پیش نیاید منصوریان قصد دارد براي لیــگ هفدهم از فرشــید باقري در پست دفاع وسط بازي بگیرد. باقري پیش از این ســابقه بازي در این پست را داشته و ميتواند در کنار پژمــان منتظري زوج قدرتمندي را در خط دفاع تشکیل بدهد.

امید ابراهیمی هم در کمپ حجازی حاضر شد. تا استقالل تمرینات کاملتری را برگزار کند. همچنین نصرا... عبداللهی، بهتــاش فریبا و محمد نــوازی در محل تمرین استقالل حضور یافته و از نزدیک تمرین آبي پوشان را نظاره کردند. پژمان منتظری در این جلسه تمرینی با تصمیم کادرفنی کارهای اختصاصی انجام داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.