رحماني به پيكان پيوست

بختيار از اهواز به تهران

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بختیار رحماني بازیکن ســابق اســتقالل، به پیکان پیوست. باشگاه پیکان با انتشــار تصویــري از بختیار رحماني با پیراهن آبي روشــن این تیم از انتقالي غیر منتظره پرده برداشت تا همه را غافلگیر کند. هافبک ٦2 ســاله فصل گذشته تیمهای اســتقالل و فوالد با حضور در باشــگاه پیکان، قــراردادی دو ســاله با ایــن تیم امضا کرد و به طور رســمی به جمع شاگردان مجید جاللی در لیگ هفدهم اضافه شــد. پیکان پس از فوالد، تراکتورسازي و استقالل چهارمین تیم لیگ برتري بختیار است؛ بازیکني که به واسطه آشــنایي و کار قبلي با مجید جاللي این تیم را براي ادامــه فوتبال انتخاب کــرد. رحماني در گفتوگویی کوتاه هدف خود از انتخاب پیکان را بازي در فضایي بدون حاشیه براي پیشرفت و بازگشت به تیم ملي عنوان کــرد. او تاکید کرد خاطرات خوبــي از کار با مجید جاللي دارد و امیدوار است درخشش قبلي را با وي تکرار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.