آغاز تمرين تيم اميد با 10 غايب

شروع اميدها براي قهرماني 23 سال آسيا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیم ملي فوتبال امید ایران از ســاعت 18 دیــروز با برگزاري اولین جلســه تمریني کار خود را براي حضور در مسابقات انتخابي قهرماني زیر 23 ســال آسیا آغاز کرد. در این جلســه تمریني 10 بازیکن غایب بودند. مهدي قائدي، سید مجید حســیني، امید نورافکن، میالد سرلک، صادق محرمي، نیما طاهري، حسین ســاکي، علي قليزاده، محمد آقاجانپور و محمد ســلطانيمهر در تمرین دیروز تیم ملي امید غایب بودند. مسووالن ســپاهان با تماس با مسووالن تیم ملي امید و ارائه مدارک پزشکي اعالم کردند میالد سرلک به دلیل مصدومیت شرایط حضور در اولین اردوي تیم ملي امید را ندارد و غایب است. تیم امید روز 24 تیر به قرقیزستان محل برگزاري مرحله انتخابي قهرماني زیر 23 ســال اعزام ميشود. اولین بازي ایران 30 تیر مقابل قرقیزســتان برگزار ميشود. تیم ملي امید درخواست برگزاري دو بازي دوســتانه با تیم ملي امید سوریه در تاریخ 10 و 20 تیر را داده بود که آنها به دلیل قرار داشتن در مرحله آمادهسازي و برنامههاي خاصي که مدنظرشان بوده به این درخواست پاسخ منفي دادند. امیرحسین پیرواني ســرمربي امیدها در حاشیه این تمرین اعالم کرد که شاگردانش در دیداري تدارکاتي مقابل تیم تراکتورسازي صفآرایي خواهند کرد. این دیدار تدارکاتي در تاریخ 20 تیرماه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.